Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus (2016/679).
Laadittu: 21.08.2019

REKISTERIN NIMI

Breakwater Oy:n tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Breakwater Oy Y-tunnus 1458525-7

Lautatarhankatu 10,
00580 Helsinki

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Miika Lund
Sähköposti: miika@somepalvelut.fi
0449824856

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja
rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain
mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi
henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan
konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi.
Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

• Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
• Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
• Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
• Tapahtumatiedot
• Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
• Rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan antamat tiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Breakwater Oy luovuttavat asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön
velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan
unionin ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain Breakwater Oy:n työntekijät tai aliurakoitsijat. Tiedot
kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana.
Breakwater Oy:n tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko
ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä
toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin
käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja-asetus (2016/679).
Laadittu: 21.08.2019

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia
virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin
oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee
osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).
MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.